dissabte, 22 d’abril de 2017

Carrer de França (S'Arracó)

Foto: Toni Juan Juan
Carrer que creua S'Arracó de dalt a baix. Es mantenen les cases antigues amb les seves balconades, surt alguna xemeneia nova i una casa al solar de l'esquerra.
Es pot veure com l'asfalt creix fent que les voreres tinguin molt poca alçada no com antigament. Can Nou es pot veure al fons així com la part alta de l'església i els Tres Picons.
Calle que cruza S'Arracó de arriba a abajo. Se mantienen las casas antiguas con sus balcones, sale alguna chimenea nueva y una casa en el solar de la izquierda.
Se puede ver como el asfalto crece haciendo que las aceras tengan muy poca altura no como antiguamente. Can Nou se puede ver al fondo así como la parte alta de la iglesia y los Tres Picons.

dissabte, 15 d’abril de 2017

Sortida S'Arracó - Sant Elm (1971)

Foto: Catalina Gamundí
Foto feta l'octubre de 1971 després d'una intensa pluja com es pot veure a la foto on l'aigua passava per damunt del camí de Son Nadal.
Continuen les mateixes cases tant a la dreta com a l'entrada del barri de Son Tió. Només ha crescut l'herba i els Tres Picons son testimonis del pas del temps.
Foto hecha el mes de octubre de 1970 después de una intensa lluvia como se puede ver en la foto donde el agua pasaba sobre el camino de Son Nadal.
Continúan las mismas casas tanto a la derecha como a la entrada del barrio de Son Tió. Sólo ha crecido la hierba y los Tres Picons son testimonios del paso del tiempo.

dilluns, 9 de gener de 2017

Cap Andritxol i s'illeta de Camp de Mar (II)

Foto: Margarita Picornell Miserol
Foto de quan encara no hi havia res a s'illeta de Camp de Mar i al Cap Andritxol tan sols hi havia la torre de vigilància. Supós que és d'abans de 1930...
Foto de cuando aún no había nada en la isleta de Camp de Mar y en el Cap Andritxol sólo estaba la torre de vigilancia. Supongo que anterior al año 1930....

dilluns, 26 de desembre de 2016

Far gros Port Andratx

Foto: postal todocoleccion.net
Podem veure el far gros i la casa de Terrassa que es va convertir en el bar Nauticlub als anys 60. Més tard es va tornar a obrir com Ses Bresques per finalment acabar com casa particular.
Es pot veure com s'han anat afegint els xalets de camí cap a la Mola i just damunt el Port.
Podemos ver el faro grande y la casa de Terrassa que se convirtió en el bar Nauticlub en los años 60. Más tarde se volvería a abrir como Ses Bresques para finalmente acabar como casa particular.
Se puede ver como se han ido añadiendo chalets de camino hacia la Mola y justo encima del Puerto.

dijous, 15 de desembre de 2016

Torre de Son Mas (II)

Foto: FBook
La part superior es manté igual mentre que podem veure com han desaparegut els jardins on ara hi ha la terrassa de Barbarotja. També han afegit una ala davall on hi ha diversos despatxos i magatzems.
La parte superior se mantiene igual mientras que podemos ver como han desaparecido los jardines donde ahora está la terraza de Barabrroja. También han añadido una ala debajo donde hay diversos despachos y almacenes.

divendres, 18 de novembre de 2016

Terrassa Hotel Brismar (Port Andratx)

Foto: Juan Angel García Herrero
Foto de la terrassa de l'Hotel Brismar amb els seus clients i els cambrers amb "chaquetilla" i corbatí. L'entrada a la terrassa amb les lletres vermelles va romandre molts d'anys fins que es va instal·lar la terrassa dalt com la majoria de restaurants que estan en primera fila.

Foto de la terraza del Hotel Brismar con sus clientes y camareros con chaquetilla y pajarita. La entrada a la terraza con las letras rojas permaneció durante muchos años hasta que se instaló la terraza arriba en la acera como la mayoría de restaurants que están en primera fila.

dijous, 3 de novembre de 2016

Ajuntament antic (actual biblioteca municipal)

Foto: FBook
Foto de l'Ajuntament antic quan es trobava al carrer Major al costat del bar Can Gasparoto. El bar ja no hi és encara que està la mateixa porta i ara hi ha la biblioteca municipal en lloc de la casa consistorial.
Foto del ayuntamiento antiguo cuando se encontraba en la calle Mayor al lado del bar Can Gasparoto. El bar ya no está aunque aún conserva la misma puerta y ahora está la biblioteca municipal en lugar de la casa consistorial.

divendres, 14 d’octubre de 2016

Platja petita del Port d'Andratx (II)

Foto: FBook
Foto de no fa tants d'anys, encara havia l'escala per davallar a la platja, la terrassa estava buida i sa Mola menys edificada. L'arbre de l'esquerra ha crescut dos pisos...
Foto de no hace tantos años, aún estaba la escalera para bajar a la playa, la terraza estaba vacía y la Mola menos edificada. El árbol de la izquierda ha crecido dos pisos...

dissabte, 10 de setembre de 2016

Plaça de Sant Pere (anys 80)

Foto: J.M.
Foto de la plaça de Sant Pere dels anys 80 amb l'Ajuntament antic (ara biblioteca municipal), el bar Can Gasparoto (ara tancat), la clàssica cabina telefònica ara desapareguda i els mateixos cotxos (un poc més moderns) aparcats.
Foto de la plaza de Sant Pere de los años 80 con el Ayuntamiento antiguo (ahora biblioteca municipal), el bar Can Gasparoto (ahora cerrado), la clásica cabina telefónica ahora desaparecida y los mismos coches (un poco más modernos) aparcados.

dissabte, 3 de setembre de 2016

Vista Port Andratx (carrer Puig de s'Espart 1964)

Foto: talleres A. Zerkowitz
Foto de l'any 1964 des del carrer que puja al Puig de s'Espart on es veu una clàssica furgoneta dos cavalls a un carrer encara sense asfaltar. El Port buit de vaixells fora del far petit no com ara...
Foto del año 1964 desde la calle que sube al Puig de s'Espart donde se ve una clásica furgoneta dos caballos en una calle aún sin asfaltar. El Puerto vacio de barcos fuera del faro pequeño no como ahora...